แผนการสนับสนุนโครงการ

BCG in Action

ด้านสุขภาพและการแพทย์

ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

shutterstock_602426456
shutterstock_655158958
stock-vector-ultra-hd-abstract-sci-fi-hu
 
 

เกี่ยวกับโครงการ

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยได้รับการจัดให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและการเติบโตสูงมากเช่นกัน โดยมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยมีประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5.60 แสนล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าส่วนใหญ่ของตลาดอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยจะอยู่ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการการให้บริการทางการแพทย์ (ประมาณ 3.68 แสนล้านบาท) อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ (ประมาณ 1.52 แสนล้านบาท) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (ประมาณ 0.40 แสนล้านบาท) จากศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นหนึ่งใน New Growth Engine ที่จะนำพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ การบริการทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและดิจิทัล (eHealth) ในการป้องกัน ติดตาม วินิจฉัยและรักษา ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และยาสมุนไพร เป็นต้น

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนที่จัดตั้งขึ้นในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีภารกิจหลักในการจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยด้าน “สุขภาพและการแพทย์”  และกำหนดให้เป็นหนึ่งในกลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งต่อการตอบสนองการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 โครงการ BCG in Action ด้านสุขภาพและการแพทย์  ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ  รายละเอียดเพิ่มเติม>>