รายละเอียดการสนับสนุน

 

กรอบการสนับสนุน

 
shutterstock_1046242816 (1).jpg

Biologic, Vaccine and New Medicine

การวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ วัคซีนและ
ระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้
มาตรฐานสากล

รูปแบบการสนับสนุน

เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การผลิต ทดสอบ (Testing) ปรับปรุงต้นแบบ (Prototype) งานวิจัยด้าน Pre-Clinical , Clinical Trials และการพัฒนากระบวนการต่างๆให้ได้มาตรฐาน (Manufactural Standard) เพื่อขึ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทดสอบตลาด (ในกรณีที่จำเป็น) ​โดยไม่จำกัดวงเงินงบประมาณต่อโครงการ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน วิธีการดำเนินงานวิจัย และสามารถดำเนินการได้จริง

เงื่อนไข: โครงการต้องมีเอกชนร่วมสนับสนุนในรูป in cash หรือ in kind และมีเป้าหมายในการนำไปใช้ประโยชน์จริง

shutterstock_298778966_edited.jpg
 
Copy of Untitled_edited.png

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ขอรับทุน

 1. ผู้มีสิทธิขอรับทุน (หัวหน้าโครงการ) จะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติดังน้ี

 2. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และหรือมีหลักฐานการทํางานมั่นคง

 3. มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ

 4. มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหน่ึงเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน

 5. มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่จะดําเนินการวิจัยได้สําเร็จ

 6. สามารถดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ

เอกชนที่ร่วมโครงการ

     เอกชนที่ร่วมในโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%

 

เกณฑ์พิจารณา

 1. หัวหน้าโครงการ ต้องมีความรับผิดชอบ ความถนัดและมีความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องที่ขอรับทุน

 2. โครงการต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตรงกับแผนงานของหน่วยให้ทุน

 3. โครงการจะต้องมีภาคเอกชนร่วม หรือนำไปใช้งาน

 4. มีกระบวนการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ Freedom to Operate ที่เหมาะสม

 5. โครงการที่ขอจะต้องมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงความคุ้มค่าของ product / process 

 6. เป็นโครงการที่มีระดับความพร้อมเทคโนโลยีตั้งแต่ TRL4 - 8  (สำหรับโครงการที่มีระดับความพร้อมต่ำกว่า TRL 3 จะให้การสนับสนุนในกรณีเป็น deep tech development เท่านั้น) 

 7. พิจารณาโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น Quick win งานวิจัยจะต้องเห็นผล มีคุณค่า มูลค่า และประโยชน์

 8. โครงการจะต้องเพิ่มความสามารถทางด้านแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

shutterstock_63128581_edited.jpg
 

ขั้นตอนพิจารณา          

(รอบปี 2564/1)

 24 ก.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

ประกาศรับข้อเสนอโครงการปี 2564

(ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS)

 xx 63

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก

xx 63

โครงการที่ผ่านรอบแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการ

xx 63

ประกาศผลรอบสุดท้ายและทำสัญญารับทุน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง