วิดิโอแนะนำทุน

แนะนำแผนการสนับสนุนโครงการ และกรอบการวิจัยด้าน BCG in Action สุขภาพและการแพทย์
โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข.