ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

 

ปี 2564

(รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมดเขต 8 ก.พ. 64

ปี 2564

(รอบ 2)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

แผนงานย่อยที่ 2: การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บาบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลติ ภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน

หมดเขต 18 ม.ค.64

ปี 2564

(รอบ 1)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

แผนงานย่อยที่ 2: การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บาบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลติ ภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน

หมดเขต 23 ธ.ค.63