Medcal Funds_edited_edited.jpg

กรอบการสนับสนุน

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมทางการแพทย์  ครอบคลุมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น

  1. นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ

  2. นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ

  3. เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ

  4. โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน 3 - 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ