รายละเอียดการสนับสนุน

 

รูปแบบการสนับสนุน

รูปแบบการสนับสนุนของ TMTE Fund ครอบคลุมแบบครบวงจรตั้งแต่งานวิจัยจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยแบ่งการสนับสนุนในลักษณะ "บันได้ 3 ขั้น" ดังนี้

 1. บันไดขั้น 1: การปรับปรุงต้นแบบ 

  • ทุนสนับสนุนเพื่อทำ market validation วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

  • ทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ

 2. บันไดขั้น 2: การทดสอบต้นแบบ 

  • ทุนสนับสนุนเพื่อทดสอบต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ Product testing , Pre-Clinical , Clinical Trials และ Manufactural Standard

 3. บันไดขั้น 3: พร้อมจำหน่ายสู่ตลาด

  • ทุนสนับสนุนเพื่อทดสอบตลาด ค่าที่ปรึกษาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

  • ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน 0.8 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

Trainning (2).png
 
Copy of Untitled_edited.png

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% หรือ นักวิจัย (ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้) หรือ เป็นนักวิจัยที่จับคู่กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% (ต้องมีการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือมีความร่วมมืออื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย

 2. ทุนจดทะเบียนร่วมไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมูลค่าบริษัทไม่เกิน 200 ล้านบาท

 

เกณฑ์พิจารณา

พิจารณาคัดเลือกโครงการโดยคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการ และเงื่อนไขการสนับสนุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการและเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

shutterstock_63128581_edited.jpg
 

กำหนดการโครงการ

15 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ม.ค. 63

ประกาศผลรอบแรก

 ก.พ. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบเข้ารับการอบรมและนำเสนอ (Pitching)

 

 มี.ค. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

 มี.ค. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอรอบสุดท้าย

เม.ย. 63

ประกาศผลและทำสัญญารับทุน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

 

 มี.ค. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

 มี.ค. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอรอบสุดท้าย

เม.ย. 63

ประกาศผลและทำสัญญารับทุน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

 

สมัครรับทุน / เข้าร่วมโครงการ

(หมดเขตรับสมัคร 30 พ.ย. 62)

แบบฟอร์ม Concept Paper

ส่ง Concept Paper

ส่ง